SONGÜR TİCARET
Turan Güneş Blv. İlkbahar Mah.
609. Sok. No:56 Çankaya/ANKARA
 
Tel : (+90 312) 428 28 64
(+90 312) 428 28 65
Fax: (+90 312) 428 28 36
songur@songurticaret.com
 
 

 
FİYAT LİSTELERİ

• İlk Yardım Eğitim Ortamı ve Eğitim    Hizmetleri ve Araçları Fiyat
   Listesi                                detaylar..
• Tıp - Sağlık Eğitimi Maket ve    Modelleri Fiyat Listesi        detaylar..
• Sürücü Kursları Eğitim Malzemeleri    Fiyat Listesi                       detaylar..
 
Tüm Hakları Saklıdır.
Copyright © Songür Ticaret
Tasarım: Kamedya.net

DAHİLİYE HASTALIKLARI VE BAKIMI-N.YALÇIN-A.BAYER-F.YILDIRIM-G.ÖZ  Yazdır
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 YENİLENMİŞ VE GELİŞTİRİLMİŞ BASKI

Kitap adı : DAHİLİYE HASTALIKLARI VE BAKIMI  
Kitap kodu : S-13
Yazarı/Yazarları: N. YALÇIN,A.BAYER, F.YILDIRIM, G.ÖZ

Kitaba ait bilgiler : 20X24 cm. boyut, selefon kapak, 1.hamur kağıt , 352 sayfa

Okutulduğu bölüm ve sınıf :Hemşirelik X

HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ X. SINIF

DAHİLİYE HASTALIKLARI VE BAKIMI DERSİ

ÖĞRETİM PROGRAMI

GENEL AMAÇ;

Dahiliye hastalıklarının bakım ilkelerini bilmek ve uygulamak.

 

AMAÇLAR:

1- Hastanın ihtiyaçlarını tespit edip gidermek.

2- Sıvı-elektrolit, asit-bazı dengesini bozan durumları bilerek, gerekli tedaviyi uygulamak.

3- Şok çeşitlerine uygun hemşirelik bakımı vermek.

4- Kardiovasküler sistem hastalıklarında uygun hemşirelik bakımı ve diyeti uygulamak.

5- Solunum sistemİ hastalıklarında uygun hemşirelik bakımı ve diyeti uygulamak.

6- Üriner sistem hastalıklarında uygun hemşirelik bakım ve diyeti uygulamak.

7 -Gastro- intestinal sistem hastalıklarında uygun hemşirelik bakım ve diyeti uygulamak.

8- Endokrin sistem hastalıklarında uygun hemşirelik bakım ve diyeti uygulamak.

9- Kan hastalıklarının sınıflandırmasını bilmek ve hemşirelik bakımı uygulamak.

10-Onkoloji hemşireliği ve bakımını uygulamak.

 

AÇIKLAMALAR:

1- Bu ders.diğer ilgili derslerle bağlantı kurularak işlenmelidir.

2- Her dersin başında ''Dersin Amaçlan'' açıklanmalıdır.

3- Ders işlenirken ''Katılımcı Eğitim Yöntemleri'' uygulanarak öğrencilerin derse katılımlarının arttırılması sağlanmalıdır.

4- Ders işlenirken konunun özelliğine göre seçilen eğitim araç ve gereçlerinin kullanılmasına önem verilmelidir.

5- Meslek deontolojisi prensipleri içinde canlı modelle çalışmaya önem verilmelidir .

6- Konular işlenirken imkanlar ölçüsünde somut örneklerden faydalanılmalıdır.

7- Ders işlenirken teorik bilgilerle, uygulamalı eğitim arasında bağlantı kurulmalıdır .

8- Her dersin sonunda; derste edinilen bilgi ve becerilerin pratikte (mezuniyet sonrası ) kullanılabilirliği ile bağlantı kurulmalıdır .

9- Her dersin sonunda, konunun değerlendirilmesi yapılarak, eski bilgileri pekiştirici açıklamalar yapılmalıdır.

1 0- Aynı dersi veren öğretmenlerle işbirliği yapılmalıdır .

11-Bu dersin uygulamasını yaptıran öğretmenle işbirliği yapılarak teorik eğitimle uygulamalı eğitimin paralelliği sağlanmalıdır .

12-Günün şartlarına göre ders ile ilgili yenilikler takip edilerek öğrencilere aktarılmalıdır .

 

ÜNİTELER:

 

ÜNİTE I- HASTANIN İHTİYAÇLARI (Uyku, ağrı ve korkuyu giderme)

 

ÜNİTE ll- SIVI -ELEKTROLİT VE ASİT -BAZ DENGESİZLİĞİ

A- Organizmada Sıvı ve elektrolitlerin dengesini bozan durumlar ve tedavi yöntemleri,

B- Asit -baz dengesinde bazı kavramların tanımlanması ve organizmadaki tampon sistemler,

C- Asit-baz dengesini bozan durumlar ve tedavi yolları.

 

ÜNİTE Ill- ŞOK VE HEMŞİRELİK BAKIMI

ÜNİTE IV- KARDİYOVASKÜLER SİSTEM HASTALIKLARI, HEMŞİRELİK BAKIMI VE DİYET

A- Kalp hastalıklarının semptomları,

B- Teşhis işlemleri,

C- Aritmiler,

1 -Sınıflandırma,

2- Tedavisi,

3- Kardiyak şok ve resüsitasyon.

Ç- Kalp dokusunu etkileyen hastalıklar;

1 -Romatik fever ,

2- Bakteriyel endokardit,

3- Subakut bakteriyel endokardit,

4- Miyokardit,

5- Perikardit.

6- Tedavi- diyet.

D- Kronik kapak hastalıkları;

1- Sağ kalp yetmezliği,

2- Sol kalp yetmezliği,

3- Akciğer ödemİ,

4- Konjekstif kalp yetmezliği,

5- Tedavi- diyet.

E- Arteriosklerotik kalp hastalıkları;

1- Anginopektoris,

2- Miyokart infarktüsü,

3- Tedavi- diyet.

F -Hiper tansiyon;

1- Hipertansiyon nedenleri,

2- Hipertansiyon patolojisi, .

3- Hipertansiyon teşhisi.,

4- Esansiyel hipertansiyon.

5- Tedavi ve diyet.

G- Kalp hastalıklarında genel hemşirelik bakımı ve diyet.

 

ÜNİTE V- SOLUNUM SİSTEMİ HASTALIKLARI, HEMŞİRELİK BAKIMI VE DİYET

A- Teşhis işlemleri,

B- Bronşit.

C- Pnömoni.

Ç- Bronsektazi,

D- Plorezi,

E- Amfizem,

F -Ampiyem,

G- Akciğer apsesi,

H- Akciğer emboli ve infarktüsü,

I- Akciğer kanseri,

J- Pnömotoraks ve hemotoraks,

K -Solunum sistemi hastalıklarında diyet,

L- Solunum sistemi hastalıklarında genel hemşirelik bakımı.

 

UNITE VI- ÜRİNER SİSTEM HASTALIKLARI, HEMŞİRELİK BAKIMI VE DİYET

A- Teşhis işlemleri,

B- Akut böbrek yetmezliği (Aşağı nefron nefrozu),

C- Böbrek fonksiyonlarını bozan hastalıklar:

1- Nefritler;

a- Akut glomerulo nefrit,

b- Kronik glomerulo nefrit,

c- Piyelo nefrit.

2- Üremi,

3- Arterioler nefroskJeroz; .

a-      Nefrotik sendrom (NefrozIan),

b- Böbrek Tbc (Tüberkülozu).

Ç- Hemodializ ve peritoneaI diyaliz uygulaması,

D- Böbrek hastalıklarında diyet,

E- Böbrek hasta1ıklarında genel hemşirelik bakımı.

 

 

ÜNİTE VII- GASTRO- İNTESTİNAL SİSTEM HASTALIKLARI, HEMŞİRELİK BAKIMI VE DİYETİ

A- Teşhis işlemleri,

B- Ozefagus hastalıklan,

C- Akalazya;

1- Hiyatus hemileri

2- Divertikülleri,

3- Özefagus yanıklan ve özefajitler,

4- Tümörler .

Ç- Mide hastalıkları;

1- Gastiritis,

            2- Peptik ulkus, (Mide ülser1eri),

3 -Mide kanserleri.

 D- Duedonum hastalıkları;

1- Duedonal ulkus.

E- Kolon hastalıkları;

1- Reginal enteritis,

2- Ülseratif kolitis,

3- Hemoroid.

4- Anal fissür -fistül.

5- Kolon kanseri.

F-. G.İ.S. polipleri,

G- Divertikülleri,

H- Karaciğer hastalıkları;

1- Hepatitler,

2- Siroz,

3- Safra kesesi hastalıkları.

I -Pankreas hastalıkları,

J- Akut karın tablosu,

K- G.İ.S. sistem hasta1ıklannda diyet,

L- G.İ.S. hastalık1annda genel hemşirelik bakımı.

 

ÜNİTE VIII- ENDOKRİN SİSTEM HASTALIKLARI

A- Teşhis işlemleri

B- Diabetis mellitus

C- Paratroid hastalıklan

1- Hypoparatroidi,

2- Hyperparatroidi.

Ç- Sürrenal gland hastalıkları;

1- Kuşing,

2- Addison,

3- Feokramasitoma medulla hastalıkları.

D- Troid hastalıkları;

1-Hipertroidi.

2- Hipotroidj

E- Endokrin sistem hastalıklarında diyet,

F- Endokrin sistem hastalıklarında genel hemşirelik bakımı.

G- Diabetes incipides

H- Hipofizbezi hastalıkları

 

ÜNİTE IX- KAN HASTALIKLARI VE HEMŞİRELİK BAKIMI

A- Kan hastalıklarında teşhis işlemleri,

B- Anemilerin sınıflandırılması

1- Kan kaybı nedeniyle meydana gelen anemiler (Hemorajik anemiler),

2- Kan yapımında bozukluk olması nedeniyle meydana gelen anemiler,

C- Beslenme eksikliği nedeniyle pernisyöz anemi,

Ç- Eksrinsek, instrinsek faktör eksikliği,

D- Aplastik anemiler,

E- Alyuvarlann aşırı yıkımından ileri gelen anemiler (Hemolotik anemiler), .

F- Orak hücreli anemiler(sicleceli anemi),

G- Lösemi ve lenfomalar,

1- Lösemiler,

2- Hodegin.

H- Kanama hastalıkları;

1- Purpura

2- Hemofili

3- Polistemiavera.

4- Agranülastoz.

1- Kan hastalıklarında diyet

J- Kan hastalıklarında hemşire bakımı,

 

ÜNİTE X- SİNİR SİSTEMİ HASTALIKLARI VE HEMŞİRELİK BAKIMI

A- Teşhis işlemleri,

B- Enfeksiyon hastalıkları,

C- Serebro-vasküler hastalıklar,

Ç- Tromboz, emboli,

D- Extra pramidal sistem hastalıkları

E- Myestania Gravius,

F- Poli noropatiler,

G- Epilepsipatiler,

H -Guliyen bare,

I-Kanama ve Anevrizmalar,

J- Sinir sistemİ hastalıklarında bakım ve diyet,

K- Bilinçsiz hastada hemşirelik bakımı

 

ÜNİTE XI- EKLEM HASTALIKLARI VE HEMŞİRELİK BAKIMI

A- Artritler

B- Romatoid artrit,

C- Ostreoartrit (Dejeneratif artrit ),

Ç- Gut artriti,

D- .Akut piyojenik artrit,

E- Monik pioienik artrit.

F -Koleien doku hastalıkları ( destek doku hast. );

1- Sistematik Lupus,

2- Sislup Eritematosus,

3- Poliarteritis nodoza,

4- Sklerodeıma.

G- Eklem hastalıklarında diyet,

H- Eklem hastalıklarında genel hemşirelik bakımı.

 

ÜNİTE Xll- ALLERJİK HASTALIKLAR VE HEMŞIRELİK BAKIMI

A-                  Etyoloji ve oluş mekanizmaları,

B-                  Allerji ve hipersansibilite,

C-Anaflaktit şok,

ç- Bronşiyal astım,

D- Allerjik nezle,

E- Besin allerjisi,

F -Gastrointestinal allerjisi,

G- Atonik dermatit,

H- Ürtikler,

1- İlaç allerjisi,

J- Allerjik hastalıklarda diyet,

K- Allerjik hastalıklarda genel hemşirelik bakımı.

 

ÜNİTE XIII- CİLT HASTALIKLARI VE HEMŞİRELİK BAKIMI

 

ÜNİTE XIV- ONKOLOJI HEMŞİRELİGİ VE BAKIMI

 

 

 
 
.: Songür Yayıncılık :. .: S.M.L. Yayıncılık :. .: Trafik Sürücülük Eğitimi :. .: İlk Yardım Eğitim Donanımı :. .: Eğitim Maketleri :. .: Genel Eğitim - İletişim Araçları :. Bu Site En İyi 1024x768 Çözünürlük
ve Flash Player ile Görüntülenir